برچسب - عایق کاری دیوار ساختمان

عایق کاری دیوار ساختمان

عایق کاری دیوار

عایق حرارتی دیوار عایق کاری دیوار ساختمان یکی از مهم ترین کارهای عملیات ساختمان در بازسازی و نوسازی آن عایق کاری می باشد و امروزه بسیار گسترده شده است. چون با زیادشدن حامل های انرژی عایق ساختمان ها بسیار حائز اهمیت شده اند. در نوسازی ساختمان ها عایق کاری دیوار تنوع زیادی دارد اما در بازسازی ساختمان انتخاب نوع عایق به بسیارمتفاوت است. برای مثال عایق های دیوار های خارجی چون نما کار شده و خیلی از ساختمان ها دائمی هستند عایق کاری...

مطالعه بیشتر...
تماس با مشاور